real time statistics

 
 

 
 
 

 

  กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านทำเนียบศึกษาดูงานกลุ่มกะลามะพร้าว และกลุ่มสตรีบ้านลำสินธ์ จังหวัดพัทลุง
  อบต.บ้านทำเนียบ จัดโครงการพัฒนาอาชีพ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 เพื่อเพิ่มทักษะ และสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
 
 
 
  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และข้าราชการ ตำบลบ้านทำเนียบ มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน